Vedtægter 2019-04-22T10:04:57+01:00

Vedtægter for Haflinger- Avlsforeningen Danmark

Sidst opdateret d. 22. April 2019

§ 1. Forenings navn og hjemsted: 

Stk. 1. HAFLINGER AVLSFORENINGEN DANMARK (HADK)

Stk. 2. Foreningens adresse er formandens. Formanden tegner foreningen, ved formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 3. Foreningen er medlem af/en del af: SEGES | heste.
Europäische Verband der Haflingerzüchter, Welthaflinger Vereinigung og Haflinger Welt Zucht und Sportsvereinigung.

§ 2. Foreningens formål: 

Stk. 1. At fremme racens virke som avls- og brugshest i Danmark samt at forestå registrering, bedømmelse/kåring og kontrol af udefrakommende dyr og ikke mindst at øge interessen for brugen af haflingere, samt at sikre velfærden for haflingere i Danmark.

Stk. 2. Foreningen skal efterleve Landsudvalget for Heste’s generelle regelsæt.

Stk. 3. Foreningen anerkender kun 100 % rent avlede haflingere.

Ved 100 % renavl forstås, ren avl i 6 generationer. Der ønskes en universal fritidshest med et godt helbred, temperament og gode brugsegenskaber

Stk. 4. At udbrede kendskabet til haflingeren som avls- og brugshest i Danmark.

Stk. 5. At vejlede medlemmer i avlsspørgsmål mm.

§ 3. Formålene søges opnået ved:

Stk. 1. Varetagelse af avlernes interesse over for organisationen og kompetente myndigheder i ind og udland, samt være medlem af de i §1, stk. 3 nævnte organisationer som til enhver tid fremmer HADKs avl og virke.
Stk. 2. At registrere og stambogføre avlsdyr, herunder afholde kåringer og avlsarrangementer. Der registreres/stambogsføres i henhold til SEGES | Hestes generelle regelsæt for stambogsføring.

Stk. 3. Til sikring af racens renhed føres kontrol med udefra kommende dyr. Evt. ved DNA-kontrol. I henhold til tillægsregler vedrørende registrering/stambogsføring.

Stk. 4. At yde medlemmerne hjælp og vejledning og fremme samarbejdet imellem de enkelte avlere.

Stk. 5. At udbrede kendskabet til haflingeren som avls-, ride- og kørehest, gennem PR-arbejde og underudvalg.

§ 4. Medlemmerne og deres rettigheder: 

Stk. 1. Som medlem optages enhver, som har lyst og interesse for foreningens formål.
Et aktivt medlemskab giver en stemme på generalforsamlingen.
Til et aktivt medlemskab kan knyttes et familiemedlemskab. Familiemedlemsskab kan kun tegnes for personer med samme folkeregisteradresse. Kontingent for et familie medlemskab vil være aktivt kontingent + 100 kr.

Aktive og familiemedlemmer har ret til at opstille til bestyrelsen i HADK, såfremt den pågældende er fyldt 18 år.

Stk. 2. Andre medlemmer:
* Personer, der anerkender foreningens formål og vedtægter, kan optages
som passive medlemmer uden stemmeret.
* Personer med bopæl i udlandet kan optages som passive medlemmer
uden stemmeret.
* Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer.

Stk. 3. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren. Medlemskabet er gyldigt, når indbetalingen af kontingentet er registreret. Medlemmer kan optages til enhver tid.

Stk. 3a. Kasseren fører medlemskartotek. I medlemskartoteket er hvert enkelt medlem registeret med navn, adresse, telefonnummer og mail adresse. Disse oplysninger bruges af foreningen til kontakt til medlemmerne. Medlemsoplysningerne er fortrolige mellem HADK og medlemmet og videregives ikke til andre end Seges, som bruger dem til oprettelse af bruger på hestedata.

Stk. 4. Kontingentet betales for et år ad gangen. Fra 1/1 – 31/12. Der indbetales senest 1. februar, eller ved indmeldelse. Ved indmeldelse efter kåring opkræves halvt kontingent.

Stk. 4 (a). Kontingent ved indmeldelse mindre end 2 måneder før kåring koster 250 kr. mere end det til enhver tids gældende aktive medlemskontingent, med mindre hesten er ejerskifteregisteret hos Seges mindre end 2 måneder før kåring. Ejerskifte af heste mellem familiemedlemmer eller medlemmer af samme hustand er ikke omfattet af undtagelsen.

Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren senest 1. december og vil have virkning fra udgangen af et år.

Stk. 6. Medlemmerne inddeles i følgende kategorier:
* Juniorer
* Passive
* Aktive
* Familie
* Æresmedlemmer
Der betales et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
Familiemedlemskabet giver to stemmer på generalforsamlingen. På familiemedlemskabet skal de 2 pågældende stemmeberettigede personer registreres ved navn og have samme folkeregister adresse. Børn under 18 år er ikke stemmeberettiget ved generalforsamling.
Ingen kan stemme ved hjælp af fuldmagt.
Børn og unge under 18 år, kan optages som juniormedlemmer uden stemmeret.
Ved udgangen af det år, hvor medlemmet fylder 18 år, overgår juniormedlemskabet til aktivt medlemskab. Såfremt den pågældende er fyldt 18 år, kan vedkommende betale differencen til et aktivt/familie medlemskab og derved opnå stemmeret til generalforsamlingen og retten til at opstille til bestyrelsen i HADK.
Alle medlemskaber, incl. Passive, giver ret til at deltage aktivt i udvalgsarbejde. Æresmedlemsskab er livsvarigt (eller så længe medlemmet ønsker det) og kontigentfrit medlemskab.

Stk. 7. For at kunne fremstille sin haflinger til bedømmelse/kåring kræves et aktivt/familie medlemskab. Desuden skal man overholde vedtægterne vedr. Bedømmelse/kåring. Et passivt medlemsskab giver adgang til bedømmelse ved de af SEGES Heste’s afholdte dyrskuer.
Stk. 8. Alle aktive/familie medlemmer har ret til at indbringe skriftlige forslag til generalforsamlingen.
Såfremt forslag ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 9. Alle aktive/familie medlemmer på 18 år og derover med gyldigt medlemskab har stemmeret på generalforsamlingen. Familiemedlemmer har 2 stemmer på generalforsamlingen ved personligt fremmøde. Ingen enkeltperson kan på generalforsamlingen sidde med mere end 1 stemme.

Stk. 10. Alle medlemmer har ret til at stille skriftlige forslag til bestyrelsen.

Stk. 11. Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrættere og medlemmer.

Stk. 12. Foreningens opbygning:

  • Generalforsamling.
  • Bestyrelsen.
  • Kåringsdommere

Se endvidere forretningsorden for de 3 ovenstående.

§ 5. Overtrædelse af HADK’s vedtægter:
Stk. 1. Medlemmer af HADK der overtræder foreningens vedtægter, kan pålægges administrationsgebyr og pålæg om betaling af omkostninger ved behandlingen af overtrædelsen. Gebyret vil max kunne udgøre 1 x aktivt medlemskontigent.

Stk. 2. Eksklusion sker ved grove eller gentagne anstød mod vedtægterne eller
foreningens interesser.
Eksklusion afgøres ved flertal af den samlende bestyrelse – efter at medlemmet skriftligt, i anbefalet brev, har fået frist på 4 uger til – skriftligt – at ytre sig.
Det ekskluderede medlem har ret til at anke afgørelsen til generalforsamlingen.

§ 6. Kontingent: 

Stk. 1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves senest 1. februar eller ved indmeldelse.

Stk.2. Medlemmer som er i kontingent eller anden restance til foreningen, kan ikke stemme på generalforsamlingen. I hht. §5.

Stk.3. Er restancen ikke indbetalt til foreningen, efter to skriftlige varsler ophører medlemskabet af foreningen uden yderligere varsel.

§ 7. Regnskab:

Stk. 1. Regnskabsåret går fra den 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Regnskabet foreligges på den ordinære generalforsamling efter godkendelse af en af foreningen valgt revisor.

§ 8. Indtægter og udgifter:
Alle indtægter samt foreningens formue skal udelukkende anvendes til foreningens formål, under iagttagelse af sparsomlighed.

Alle bestyrelsesmedlemmer får refunderet broafgift, færgebillet og benzin til bestyrelsesmøder, kåringer, generalforsamling mm.
Broafgift og færgebillet refunderes dog kun mod fremsendelse af kvittering.
Brændstofudgiften refunderes mod dokumentation af forbrug.
Bestyrelsesmedlemmers opholdsudgifter erholdes ifbm. Kåring, såfremt det geografisk ikke kan undgås at overnatte.

§ 9. Generalforsamling: 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2a. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 2b. Indvarsling sker senest 4 uger før generalforsamlingen via hjemmesiden og det sidste nyhedsblad, før generalforsamlingen afholdes. Revideret regnskab, budget for kommende år og bestyrelsens beretning udsendes sammen med indkommende forslag til medlemmernes kendskab senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2c. Generalforsamlingen afholdes på et centralt sted i forhold til medlemmerne.

Stk. 2d. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indvarsles senest 2 måneder efter begæring herom, hvis mindst 50 % af de ordinære medlemmer, skriftligt, til bestyrelsen ytrer ønske herom, med angivelse af motiveret dagsorden.

Stk. 2e. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde i underskrevet stand senest 3 uger før generalforsamlingen.
Der kan kun behandles de sager, der fremgår af dagsordenen.
Indkomne forslag skal være ledsaget af en motivation.

Stk. 2f. Alle generalforsamlingernes beslutninger vedrørende vedtægter kan træffes ved 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Alle andre beslutninger og afstemninger afgøres ved flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2g. Der føres protokol over generalforsamlingen, protokollen underskrives af formanden, sekretæren og dirigenten.

Stk. 3. Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning.
4. Udvalgsberetninger.
5. Regnskabsaflæggelse.
6. Godkendelse af revideret regnskab.
7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen udarbejder sammen med kontingentfastsættelse et budget som endeligt godkendes af generalforsamlingen. Budgettet skal indeholde indtægter og udgifter,
Som der vil være for det kommende år. Budgettet udsendes til
medlemmerne sammen med det reviderede regnskab.
8. Behandling af indkomne forslag. (skal være udsendt til medlemmernes kendskab senest 14 dage inden generalforsamlingen.)
9. Valg til bestyrelse.
10. Valg af 2 suppleanter.
11. Valg af revisor og revisor suppleant.
12. Valg til udvalg.
13. Udnævnelse af æresmedlemmer

14. Uddeling af sportsmedaljer

15. Evt 

§ 10. Bestyrelsen:

Stk. 1. Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer, valgt af generalforsamlingen, for 2 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Et medlem er ikke valgbart til bestyrelsen, såfremt det bevidst overtræder HADKs eller SEGES | hestes vedtægter og bestemmelser.

Stk. 2. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv med: Formand, næstformand, sekretær, kasserer samt div. Tillidsposter.

Stk. 3. Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende. Prioriteret således at formandens stemme vejer tungest.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden, og
3 andre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 5. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan eller har mulighed for at deltage aktivt i bestyrelsesmøder og arbejdet i bestyrelsen i en længere periode på min 12 uger, skal bestyrelsen at indkalde 1 suppleanten, indtil først kommende generalforsamling, hvor der foretages nyvalg. Sådan at bestyrelsen altid er fuldtallig.

Såfremt formanden skulle fratræde i en valgperiode, træder ovenstående i kraft, og bestyrelsen konstituerer sig med en ny formand.

Stk. 6. Der føres protokol over de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne. Hvis der bliver truffet vigtige beslutninger på mailkorrespondance eller på telefonmøder, vil der blive lavet protokol over disse, som vil komme på hjemmesiden. Referaterne fra disse møder kan rekvireres ved henvendelse til sekretæren. Alle mødereferater vil blive lagt ud på hjemmesiden

Stk. 7. Bestyrelsen kan ikke optage lån uden generalforsamlingens godkendelse.

Stk. 8. Bestyrelsen kan ikke personligt drages til ansvar for eventuelle erstatninger, og foreningen kan kun drages til ansvar for den til enhver tid indestående egenkapital.

§ 11. Kåringskommissionen:

Bestyrelsen i HADK rekvirerer 2 dommere til kåringen gennem WHZSV eller ud fra en anderkendt dommerliste. Heraf skal mindst den ene være anført på en international haflinger dommerliste.

 

§ 12. Fællesregler for udvalg under HADK:

Stk. 1. Alle udvalg under HADK er, til enhver tid, underlagt HADKs bestyrelse og vedtægter og refererer til samme.

Stk. 2. Dette gælder også økonomisk, hvorfor der ved alle arrangementer mm. skal aflægges regnskab til HADKs kasserer.

Stk. 3. HADKs bestyrelse skal altid have et bestyrelsesmedlem siddende i alle udvalg. Dette gælder også selvstændige udvalg.

Stk. 4. Efter alle udvalgsmøder sendes der referat til HADKs bestyrelse.

Stk. 5. Udvalg bistår hinanden ved større arrangementer.
Stk. 6. Alle udvalg vælger internt en udvalgsansvarlig samt en
økonomiansvarlig.

Stk. 7. Alle udvalg arbejder under bestyrelsens overordnede tilsyn.

Se endvidere tillægsregler for udvalg.

§ 13. Gebyr og tilmelding i forbindelse med kåring og andre aktiviteter i HADK:

Stk. 1. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingens udløbfrist.
Betalingen skal ske inden udløbfristen.
Ved manglende betaling betales dobbelt tilmeldings gebyr.
Ved eftertilmelding betales dobbelt gebyr.

Stk. 2. Det indbetalte gebyr refunderes ikke ved udeblivelse.

Stk. 3. Bestyrelsen kan, i tilfælde af sygdom, refundere tilmeldingsgebyret såfremt, der fremsendes en gyldig dyrlægeerklæring på hesten til formanden eller sekretæren senest 14 dagen efter arrangementet.

Stk. 4. Der henvises til vedtægterne vedr. bedømmelse/kåring.

§ 14. Dispensationer vedr. registrering/stambogsføring og kåring/bedømmelse:

Stk. 1. Ansøgning om dispensation skal indsendes skriftligt til bestyrelsen vedlagt et gebyr, som altid vil være ½ x det aktive årskontingent.
Gebyret tilbagebetales ikke, uanset udfaldet af ansøgningen.

Stk. 2. Bestyrelsen kan bevillige dispensation, såfremt ansøgningen er rigeligt begrundet og vedlagt eventuelle dokumentationer, og ikke strider mod foreningens eller SEGES | Hestes regler og vedtægter.

§. 14 stk. 3 Dispensation fra §26 stk.6, kan kun ske mod dyrlægeerklæring.Der kan kun gives dispensation 1 gang.

§ 15. Opløsning af Haflinger Avlsforeningen Danmark:

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. For at opløsningen skal være gyldig, skal de fremmødte være stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3. Ved opløsning af foreningen, skal evt. aktiver tilfalde Hestens Værn.

§ 16. Registrering/stambogsføring

  • I foreningens stambog optages kun 100 % renavlede dyr, registreret i et anerkendt avlsforbund i EU, hvor begge forældre er i hovedafsnittet.
    Stambogen er opdelt i 3 afsnit. I afsnit A optages dansk kårede hingste, hopper og vallakker efter kårede forældredyr. I afsnit B registreres hingste kåret i et EU-anerkendt forbund samt hopper og vallakker uden HADK-kåring. I afsnit C registreres ikke-kårede hingste samt hopper og vallakker efter ikke-kårede hingste. Såfremt der i et dyrs afstamning figurerer dyr fra afsnit C vil det til enhver tid registreres i afsnit C. Der kræves for registrering endvidere dokumentation for afstamningen i 6 generationer, uanset hvilket afsnit dyret tilhører.

Hingste, Hopper, Vallakker
Afsnit A Kåring i HADK Kåring i HADK Kåring i HADK
Afkom, hvor begge forældre er i afsnit A får rødt hestepas med foreningens logo
Afsnit B Kåring i EU Registrerede hopper, Registrerede vallakker,
Afkom hvor begge forældre er i afsnit B eller kun den ene i afsnit B og den anden tilhører afsnit A får rødt hestepas uden foreningens logo
Afsnit C Registrerede hingste uden kåring, Hopper efter ukårede hingste, Vallakker efter ukårede hingste
Afkom hvor en eller begge forældre er i afsnit C får hestepas i afvigende farve uden foreningens logo, når der foreligger en afstamningskontrol v.h.a. DNA

§ 17.

  • Stk. 1. Følanmeldelse indsendes til SEGES | Heste inden 40 dage.

Stk. 2. Ved anmeldelse af føl udsteder SEGES | Heste pas i henhold til gældende regler.
Stk. 3.
Bordeaux pas med logo kan udstedes på afkom, hvis forældre begge tilhører stambogens afsnit A.
Bordeaux pas uden logo kan udstedes, hvor et forælderdyr tilhører afsnit B og den anden afsnit A eller begge forældre tilhører stambogens afsnit B.
På afkom efter dyr i afsnit C kan der udstedes pas i afvigende farve uden foreningens logo, når afstamningskontrol ved DNA foreligger.

Stk. 4. Alle hingste skal på bedækningstidspunktet være optaget på foreningens hingsteliste på hingsteejers foranledning.

Stk. 5. Ved import af sæd eller bedækning af EU kårede hingste fra anderkendte haflinger avlsforbunde skal hoppeejeren, hvis hingsten ikke er tilmeldt hingstelisten jf. § 2 stk. 2 og SEGES generelle regelsæt for stambogføring kap. 2 § 6 og § 7 foranledige at der fra bestyrelsen fremsendes meddelelse til SEGES | Heste, hvis hingsten skal betragtes som avlsgodkendt og afkommet have pas med logo.
Stk. 6. Hvis der opstår tvivl om et dyrs identitet, kan bestyrelsen forlange afstamningskontrol ved DNA-test. Udgiften afholdes af hestens ejer.

§ 18.

  • Stk. 1. Afkom efter registrerede dyr skal chipmærkes under SEGES | Hestes overopsyn. For føl kræves det, at mærkning foretages, mens hoppe og føl endnu er sammen, eller at der foretages afstamningskontrol ved DNA før udstedelse af pas.

Stk. 2. Foreningens logo kan gives i pas på ældre dyr, såfremt de ved kåringen optages i stambogsafsnit A.
Stk. 3. For dyr efter kårede forældre fra en ikke EU-anerkendt forening kan der søges om registrering i stambogen, såfremt der foreligger fuld afstamningskontrol ved DNA. Præcedens kan ikke påberegnes.

§ 19.

  • Hvor intet andet er nævnt, er SEGES generelle regelsæt for stambogføring gældende.

§ 20.

  • Medlemmer, som har indført renavlede haflingere kan meddele dette til SEGES | Heste, således at der foretages en registrering.

§ 21. Bedømmelse/kåring
Stk.1. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år i august/september afholdes kåring. Såfremt fordelingen af tilmeldte dyr er således, at der er tilmeldt minimum 15 dyr på hver side af Storebælt, er bestyrelsen bemyndiget til at afholde kåring 2 steder. Det skal i dette tilfælde være samme dommerhold, der dømmer begge steder. Der refunderes en halv broafgift pr. hest.

Stk. 2. Anmeldelsesgebyret fastsættes af bestyrelsen.

§ 22.
Stk. 1. Der kan anmeldes hingste, hopper og vallakker til kåring jf. vedtægternes § 4 stk. 7.Stk. 2. For at kunne stille til kåring skal hesten være registreret i stambogens afsnit A eller B jf. Registrering/Stambogsføring § 16 og begge forældredyr skal være kåret.Stk. 3. Inden tilmeldingsfristens udløb skal hesten være registreret med 6 generationers afstamning samt ejerskiftet hos SEGES | Heste og nuværende ejer skal være medlem af foreningen.Stk. 4. Tilmelding sker til HADK ved at indsende udfyldt anmeldelsesskema, evt. dyrlægeerklæring og dokumentation for afstamning med samtidig, incl. kopi af ejercertifikat, betaling af anmeldelsesgebyr efter nærmere angivelse fra bestyrelsen.

§ 23.
Stk. 1. Heste med klippet hårlag kan bortvises fra ringen efter dommerens vurdering.

Stk. 2. Ved rideprøver er det tilladt at bruge de hjælpemidler (pisk/sporer) der, hvor intet andet er anført, er tilladt ifølge Dansk rideforbunds reglement.Ved køreprøver anvendes en pisk af traditionel type og snerten så lang at den kan nå hesten. Snerten må gerne fastbindes til pisken men skal nemt kunne løsnes.
Stk. 3. På kåringsdagen måles alle heste, dog undtaget hopper til elitebedømmelse og hingste der stiller afkomssamling. Det er enhver ejers eget ansvar at sørge for, at hesten møder til måling.
Stk. 4. Hingste der opnår kåring, skal indgive dyrlægeattest, der skal være uden anmærkninger af avlsmæssig betydning, inden den må bruges i avlen

§ 24.
Stk. 1. HADKs avlsmål er det til enhver tid gældende avlsmål, som er vedtaget af Welt Haflinger Vereinigung. Dog kan der forekomme enkelte skærpelse/lempelser.Stk. 2. Der benyttes en karakterskala fra 1-10 ved bedømmelsen:10 prima
9 særdeles godt
8 godt
7 ret godt (tilfredsstillende)
6 middel
5 knap tilfredsstillende
4 ikke tilfredsstillende
3 manglende
2 dårlig
1 meget dårlig

I alt 10 karakterer for henholdsvis type, hoved/hals, skulder/manke, overlinie, forlemmer, baglemmer, skridt, trav, galop og helhed. Ved delkarakterer på 4 eller derunder skal dyret afvises.

Stk. 4. Hingste til kåring. Der kåres i 3 klasser: 1A, 1B og 2A. Oprangering sker efter kåringsklasse, herefter helhedskarakter.

Helhedskarakter 10-9 Kåring i 1. kl. A. Der må ikke være delkarakterer under 7.

Helhedskarakter 8 Kåring i 1. kl. B. Der må ikke være delkarakterer under 6.

Helhedskarakter 7-6 Kåring i 2. kl. A. Der må ikke være delkarakterer under 6.

Helhedskarakter 5-1 Afvisning.

Stk. 6. Hopper og vallakker til kåring. Der kåres i 4 klasser: 1A, 1B, 2A og 2B. Oprangering sker efter kåringsklasse, herefter helhedskarakter.

Helhedskarakter 10-9 Kåring i 1. kl. A. Der må ikke være delkarakterer under 7.
Helhedskarakter 8 Kåring i 1. kl. B. Der må ikke være delkarakterer under 6.
Helhedskarakter 7-6 Kåring i 2. kl. A. Der må ikke være delkarakterer under 5.
Helhedskarakter 5 Kåring i 2. kl. B. Der må ikke være delkarakterer under 5.
Helhedskarakter 4-1 Afvisning.

§ 25.
Fremstilling til omkåring kan finde sted, så ofte ejeren finder det formålstjenligt. Den bedste kåring vil til enhver tid være den gældende.

§ 26.
Stk. 1. Hingste registreret i stamborgens afsnit A eller B der opfylder afstamningskravene til optagelse i stamborgens afsnit A, kan fremstilles.

Stk. 2. Hingste på 1 og 2 år kan fremstilles til en vejledende bedømmelse. Hingste på 3 år og ældre, kan fremstilles til kåring. Kåring er først gældende for den efterfølgende bedækningssæson.

Stk. 3. Hingstemødre skal være kåret i min. 2A.

Stk. 4. Hingste skal ved kåringen måle mindst 143 cm. og max 150 cm. Mindstemålene skal altid overholdes, men det maximale mål kan overskrides. Såfremt hingsten måler 150,1-153 cm. skal den opnå min. 8 i typekarakter. Såfremt hingsten måler 153,1 cm. eller derover skal den opnå min. 9 for type. Måling foretages af en autoriseret måler.
Stk. 5. Hingsten skal før optagelse på hingstelisten være afstamningskontrolleret ved DNA-test. Hingsten må ikke benyttes, før den står anført på hingstelisten.
Stk. 6. Kårede hingste skal senest året efter kåringen bestå den af SEGES|Heste fastsatte 1 dages fælles materialeprøve, med minimum 675 point uanset alder ved kåring.

Der må ikke være delkarakter på 5 eller derunder. Såfremt prøven ikke bestås kan bedækningstilladelsen først opnås efter en ny aflagt og bestået prøve. Materialeprøven kan erstattes af en af HADK anderkendt 30 dages stationsafprøvning.

Kårede hingste som er importeret, lejet, eller forpagtet fra et anderkendt avlsforbund som ikke har materialeprøve som krav til kåring, skal senest i anden bedækningssæson i Danmark bestå en af HADK’s godkendte materialeprøver.

Udenlandske hingste fra et anderkendt avlsforbund som anvendes til bedækning/inseminering af danske hopper skal minimum som 5 års have aflagt godkendt materialeprøve i et af de forbund som hingsten måtte komme fra. Hingste ,som falder udenfor § 26 stk. 6, kan som udgangspunkt ikke bruges i avlen.

Stk. 7. En hingst kan fremstille almindelig afkomssamling. Afkomsfremstillinger foregår efter SEGES | Hestes regler herom. Samlingen skal i alt bestå af mindst 5 stk. afkom, hopper, hingste eller vallakker på min. 2 år. De fremstillede dyr skal være afkom af min. 3 ubeslægtede moderdyr. Som værende nært beslægtede betragtes dyr med 25% slægtskab (fx halvsøskende) eller derover. Ved bedømmelsen lægges der vægt på de enkelte hestes kvalitet og ensartethed, for derigennem at konstatere hingstens avlsmæssige gennemslagskraft.

§ 27.
Stk. 1. Hopper registreret i stambogens afsnit A eller B, der opfylder afstamningskravene til optagelse i stambogens afsnit A, kan fra det år de fylder 3 fremstilles til kåring.

Stk. 2. Hopper skal ved kåringen måle mindst 138 cm og max. 150 cm. Mindstemålene skal altid overholdes, men det maximale mål kan overskrides. Såfremt hoppen måler 150,1-153 cm. skal den opnå min. 7 i typekarakter. Såfremt hoppen måler 153,1 cm. eller derover skal den opnå min. 8 for type.

Stk. 3. Danskfødte Hopper, som opnår kåring i 1. klasse med min. 8 i type og ingen delkarakterer på 6 eller derunder, er eksteriørmæssigt kvalificeret til at deltage i elitehoppekåringen. Hoppen kan tidligst stille til elitehoppekåring, året efter den er kåring i 1. klasse.

Stk. 4. Hopper, der ved kåring har opfyldt kravene i § 27 stk. 3, kan fremstilles til elitehoppekåring. Såfremt hoppen opnår en bedømmelse svarende til kåring i 1. klasse med min. 8 i type og ingen delkarakterer på 6 eller derunder, har hoppen bestået de eksteriørmæssige krav for at opnå elitehoppestatus. Hoppen skal herefter bestå en brugsprøve i henhold til § 27 stk. 5. Når hoppen har opfyldt alle krav, tildeles den et E foran stambogsnummeret og retten til at kaldes elitehoppe.

Stk. 5. Brugsprøven kan valgfrit aflægges i dressur, spring eller kørsel. Dressurprøven rides i LC2-A eller B, og skal bestås med min 60 %. Springprøven rides i LC (eks. 80 cm for kat. 1 ponyer) og bestås ved at gennemføre springklassens fase 1. Køreprøven, Dressurprogram I Light, med min. 60 %. Prøven skal bestås senest 2 år efter at hoppen har opfyldt de eksteriørmæssige krav til at opnå elitestatus. Drægtige/diegivende hopper kan aflægge brugsprøve indtil 4 måneder før forventet foling og igen 4 måneder efter foling.
Stk. 5a. Ved brugsprøver for kommende elitehopper skal til køreprøvens dressurprogram I light bruges dommer anerkendt af Dansk Køre Forbund til at dømme denne klasse, til rideprøven dressur eller spring bruges dommer anerkendt af Dansk Ride Forbund til at dømme denne klasse. Dansk Rideforbunds reglement er gældende hvor intet andet er anført.

Stk. 6. Hopper kan aflægge materialprøve. De skal bestå den af SEGES | Heste fastsatte prøve med min. 675 point. Der må ikke være delkarakterer under 5. Ved bestået prøve tildeles hoppen et R foran stambogsnummeret. Denne prøve kan erstatte brugsprøven i § 27 stk. 5, såfremt den aflægges inden for de i stykket nævnte tidsrammer.

Stk. 7. Efter hopper i stambogens afsnit A kan der fremstilles afkomssamling. Afkomssamlingerne bedømmes i forbindelse med den årlige kåring og bedømmelsen foretages af kåringsdommerne. Ved bedømmelsen lægges der vægt på de enkelte hestes kvalitet og samlingens ensartethed og dermed hoppens avlsmæssige gennemslagskraft. Samlingen skal i alt bestå af mindst 2 stk. afkom, samt hoppen for at kunne opnå bronze- eller sølvmedalje. Der kræves min. 3 stk. afkom samt hoppen for at kunne opnå guldmedalje. Samlingen skal bestå af hopper, hingste eller vallakker på min. 2 år. Ved opnåelse af guld-, sølv- og bronzemedalje tilføjes hhv. G, S og B foran hoppens stambogsnummer. Der anvendes følgende bedømmelsesskala:

1.klasse 1. grad (23 og 24 point): Guldmedalje.
1. klasse 2. grad (22 point): Sølvmedalje.
1. klasse 2. grad (21 point): Bronzemedalje.

§ 28.
Stk. 1. Vallakker registreret i stambogens afsnit A eller B, der opfylder afstamningskravene til optagelse i stambogens afsnit A, kan fra det år de fylder 3 fremstilles til kåring.

Stk. 2. Vallakker skal ved kåringen måle mindst 138 cm og max. 150 cm. Mindstemålene skal altid overholdes, men det maximale mål kan overskrides. Såfremt vallakken måler 150,1-153 cm. skal den opnå min. 7 i typekarakter. Såfremt vallakken måler 153,1 cm. eller derover skal den opnå min. 8 for type.

Stk. 3. Ved bedømmelsen lægges foruden de under § 22 stk. 2 nævnte krav vægt på brugsegenskaber og holdbarhed.

Stk. 4. Kårede vallakker kan aflægge brugsprøve valgfrit i dressur, spring eller kørsel. Dressurprøven rides i LC2-A eller B, og skal bestås med min 60 %. Springprøven rides i LC (eks. 80 cm for kat. 1 ponyer) og bestås ved at gennemføre springklassens fase 1. Køreprøven, Dressurprogram I Light, med min. 60 %.

Vallakken får ved bestået brugsprøve dette indført i sit pas sammen med kåringsbeskrivelsen. Har dyret opnået resultater på væsentligt højere niveau og har dokumentation herfor, kan ejeren ansøge bestyrelsen om godkendelse af brugsafprøvning.

For tildeling af R foran stambogsnummeret skal der dog aflægges den af SEGES | Heste fastsatte materialprøve med min. 675 point. Der må ikke være delkarakterer under 5.
Stk. 4a. Ved brugsprøver for vallakker køreprøvens dressurprogram I light bruges dommer anerkendt af Dansk Køre Forbund til at dømme denne klasse, til rideprøven dressur eller spring bruges dommer anerkendt af Dansk Ride Forbund til at dømme denne klasse. Dansk Rideforbunds reglement er gældende hvor intet andet er anført.

§ 29 Sportsmedaljer

Stk 1 Sportsmedaljer kan tildeles hingste, hopper og vallakker, såfremt de i forvejen er stambogsført med tildeling af et HAH, RHA, EHA, HA RHAV eller HAV-nummer.

Stk 2 Ejer eller rytter af hesten skal være medlem af HADK for at kunne modtage en sportsmedalje

Stk 3 Det er muligt at opnå sportsmedaljer for den samme hest i forskellige discipliner.

Stk 4 Send dokumentation for hestens resultater til den sportsmedaljeansvarlige, senest en måned før generalforsamlingen i HADK for at få tildelt en sportsmedalje, som vil blive udleveret i forbindelse med

generalforsamlingen. Resultaterne skal være opnået efter 31.12.1999.

Stk 5 Oversigt over discipliner og sværhedsgraden for discipliner under DRF og DKF, følger disse deres regler. Det skal være en dommer under DRF eller DKF, som har dømt programmerne.

Sportsmedalje i guld Dressur Sværhedsgrad 3
Springning
Military
Distance
Trec
Kørsel 3*

 

Sportsmedalje i sølv Dressur Sværhedsgrad 2
Springning
Military
Distance
Trec
Kørsel 2*

 

Sportsmedalje i bronze Dressur Sværhedsgrad 1
Springning
Military
Distance
Trec
Kørsel 1*

 

 

 

 

Stk 6 Hestens skal have opnået 5 gange med et bestået resultat, jævnfør sværhedsgraderne i § 29 stk 5 og det af HADK fastsatte som værende godkendt, jævnfør nedenstående tabel. I de discipliner hvor at der ikke er klasser i en sværhedsgrad, kan 2 resultater med et bestået resultat fra en sværhedsgrad højere, udgøre grundlaget for at opnå en medalje.

HADK betragter en start som værende bestået ud fra nedenstående tabel

Dressur Minimum 62 %
Springning Maks 8 fejl
Military 60 stafpoint
Distance Minimum gennemsnitsfart på 10 km/timen
Trec 300 point
Kørsel Minimum 62 %

Stk 7 Der vil til generalforsamlingen blive udleveret et diplom til avler af hesten i forbindelse med overrækkelse af sportsmedaljen, såfremt hesten er dansk avlet.

Stk 8 Det vil blive registeret på hestedata, at hesten har opnået sportsmedalje og i hvilken disciplin.

 

 

HAD_emblemx2

OM HADK

Eneste Haflingeravlsforbund i Danmark, som er godkendt af EU. 

Et avlsforbund, som tilhører fælleskabet under Landsudvalget for Heste. 

Et avlsforbund, som har 100 % renavl.

Den eneste danske haflingerforbund der har egen stemme ved Haflinger Welt Zucht und Sportvereinigung.